සිංහල ලිපි කියවිමට කරුණාකර තිහ ඉලක්කමෙන් මෙම කොටුවෙහි සදහන් කරන්න:

Rates: 3 | 0
ටොටෝටා වෙතින් විප්ලවයක්.. පළමු හයිඩ්‍රජන් මෝටර් රථය නිපදවයි.

ටොයෝටා සමාගම විසින් පුළුල් වෙළඳපොළ වෙත නිකුත් කෙරෙන ලොව පළමු හයිඩ‍්‍රජන් ඉන්ධන මෝටර් රථය එළිදක්වා ඇතැයි වාර්තා වේ.

දොර හතරේ මෝටර් රථයක් වන මෙය ජපන් බසින් අනාගතය යන අරුත දෙන මිරායි ලෙස න

Rates: 5 | 0
'Walking Dead' finale preview

It's getting real on ”The Walking Dead.” There are so many questions left to be answered and only one 90-minute episode to go before the season ends.

Why did Michonne (Danai Gurira) coldcock Rick (Andrew Lincoln) mid-rant in front of their friends and half the town of Alexandria? Will Alexandria leader Deanna (Tovah Feldshuh) decide to exile Rick's entire crew after Rick's rant and that ominous warning she received from Gabriel (Seth Gilliam)? Isn't Maggie (Lauren Co

Rates: 5 | 0
Islamist fighters kill 7 in Somali hotel, troops regaining control

Islamist militants blasted their way into a popular hotel in the Somali capital Mogadishu on Friday, killing at least seven people and trapping government officials inside, police and witnesses said.

Police said forces from the elite U.S.-trained special forces troops known as ”Gaashaan” (Shield) then stormed the hotel compound and took back control of most of the building.

”Most parts of the hotel are in the hands of the government forces now but there is...s

Rates: 5 | 0
Google's updated Keep service now lets you label notes, add recurring reminders

Google's note-taking service, Keep, has received a significant update with two new features that will let you label and add recurring reminders to your notes.

The web and Android-compatible service is two years old and allowed users to colour-code their notes, make checklists, and use voice actions. The useful new features will make the note-taking ability more engaging.

A report on Cnet stated that one needs to have the updated Google Keep version 3.1 to be able to use these f

Rates: 7 | 0
Walla Habibi, JERRY is here!

An Arab couple went 2 London
.
.
1 day in the hotel room, d husband heard his wife scream 'Faar Faar' (it is d arabic word for Mouse)
.
.
He wanted to inform Room Service but didnt know English word for Faar.

Husband: Hello Room Service?
.
Room Service: Yes Sir, how can I help u?
.
Husband : U know Tom n Jerry?
.
Room Service: Yes Sir, I know Tom n Jery
.
.
Husband : Walla Habibi, JERRY is here!

Rates: 5 | 0
France Plane Crash: No Survivors Expected, French President Says

– 9:46 a.m. ET: German Chancellor Angela Merkel said Tuesday that “we don’t know much about the flight and the crash yet. And we don’t know the cause.”

– 9:46 a.m.: Merkel — who plans to go to France on Wednesday — said that she’s been in touch with France’s President and Spain’s Prime Minister, with all agreeing to “help each other in any form.”

“Many Germans” are among the mourners, added Merkel, expressing condolences to all those who lost loved

Mind Blow

#youtube#jtjBsBE5GII

Rates: 8 | 0
Fastest Mental Multiplication Tricks

#youtube#auIfxnX0rjc

Rates: 4 | 0
TED

Before Play Set Video Speed to 1.25. Happy Movie

#youtube#QD-YRNQOM4Q

Rates: 4 | 0
Boyhood

#youtube#Ys-mbHXyWX4

Contact Us : [email protected]

READ TOP REPORTERS STORIES
Aadhi
Top Reporter Rates:3449 | 2
NEWS
Top Reporter Rates:2710 | 0
Pubudu
Top Reporter Rates:2010 | 1
Sajith Egodage
Senior Reporter Rates:1592 | 0
Deepa Ekanayake
Senior Reporter Rates:1538 | 5
Manoj chamarindu
Senior Reporter Rates:1318 | 0
දිවිසැරිය
Senior Reporter Rates:897 | 0
Thamashi Algama
Reporter Rates:755 | 1
Shaun Alwis
Reporter Rates:751 | 1
ගෙවතු වගාව
Reporter Rates:737 | 1
Nimna Ferd
Reporter Rates:666 | 0
දැනුම
Reporter Rates:604 | 2
මරකාස්
Reporter Rates:567 | 0
යකා
Reporter Rates:539 | 1
පියසටහන්
Reporter Rates:439 | 0
විශේෂාංග
Reporter Rates:428 | 0
----
Junior Reporter Rates:344 | 0
සාරහත්ති
Junior Reporter Rates:331 | 0
Kasun Kaushalya
Junior Reporter Rates:308 | 0
Narutho
Junior Reporter Rates:289 | 0

All right reserved. copyrights @deephe.com 2014 all posts under deephe privacy notes